Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa

Daftar Isi Konten [Tampil]
Assalamu’alaikum wr wb

Dhumateng para pinisepuh ingkang tansah kinabekten, dhumateng penjenanganipun bapak dukuh ingkang tansah kinurmatan, dhumateng bapak- bapak, Ibu- ibu, saha jamaah masjid An-Nur ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyen kapereng kula ing mriki nyuwun panganpunten, awit wonten ing wekdal menika kula piniji pinangka pambiwara syawalan wonten ing titiwanci menika. Namung sakderingipun kula maosaken menggah urut-urutaning adicara wonten wekdal menika.

Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngatureken puji saha syukur wonten ngrasanipuin Allah SWT, awit kanthi rahmat saha hidayahipun kita saget kempal manunggal ing papan menika, kanthi manggih kawidadan, kawilujengan, sedayanipun.

Sholawat saha salam katatepna dhumateng Junjungan Kita Nabi Agung Muhammad SAW, dhumateng garwa putra, para sahabatipun, para penderekipun, mugi kalebetna kula saha panjenengan sedaya ingkang tansah mawantu-wantu safa’attipun binjeng wonten dinten yaimul khiamah. Amin.

Ing salajengipun kepareng kula ing mriki badhe ngaturaken urut- urutaning adicara syawalan ing wekdal menika:

1. Adicara ingkang setunggal “Pambuka”

2. Ingkang angka kaleh “Waosan Ayat- ayat Suci Al-Qur’an”

3. Salajengipun angka tiga “Atur Pambagyoharja” saking Panitia Swayalan.

4. Ingkang angka sekawan “Ikrar Syawalan” saking jamaah Masjid.

5. Salajengipun angka gangsal “Atur panampi” saking para pinisepuh.

6. Ingkang Pungkasan Panutup.

Mekaten wau menggah urut-urutaning adicara ingkang samengkeh badhe lumampah.

==========================PEMBUKA===========================

Lumebet adicara ingkang sepisan Pambuka, sumangga kita purwakani kanthi maos basmallah

---------------------------------------Bismillahirohmanirohim--------------------------------------

Mugi-mugi kanthi waosan Basmalah menika, Gusti Allah paring rohmat, saha adicara menika saged lumampah kanthi wilujeng sedayanipun. Amin.

Salajengipun, waosan ayat- ayat suci AL-Qur’an, ingkang samengkeh dipun waosaken seherek Amalia Wekadal kula sumanggakaken.

---------------------------------------Bismillahirohmanirohim--------------------------------------

Kula aturaken panuwun dhumateng sedherek Amalia ingkang sampun waosaken ayat-ayat suci Al Quran. Mugi mahanani dhumateng katentreman kita sedaya . Amin.

======================ATUR PAMABAGYA HARJA=================

Ngancik cara salajengipun, inggih menika atur pambagya harja saking panitia penyelenggara, ingkang samangkeh badhe dipun wakili panjenengannipun Mbak Aulia, wekadal kula sumanggakaken.

--------------------------------------------------ngendika----------------------------------------------

Mekaten menggah atur pambagya harja saking panitia swayalan. Dhumateng Jamaah An-Nur ingkang tansah kinurmatan, sumangga adicara kita lanjengaken.

=========================Ikrar Syawalan=======================Ngancik acara ingkang salejengipun inggih menika ikrar swayalan: Wakil atur ikrar syawalan ingkang dawah nem saha jamaah masjid An-Nur ingkang mangkeh dipun slirani panjengannipun Bapak Wardani Wekadal kula sumanggakaken.

--------------------------------------------------ngendika----------------------------------------------

Kula aturanken agunging panuwun dhumateng Bapak Wardani ingkang kersa amakili atur saking jamaah masjid An-Nur.

===========================ATUR PANAMPI====================

Lumebet adicara ingkang salejingipun atur panampi, para pinisepuh ingkang samangke badhe dipun slirani panjenganipun Bpk ……., dhumateng Bpk ……. wekdal kula sumanggakaken.

--------------------------------------------------ngendika----------------------------------------------

Matur nuwun dhumateng Bpk …. ingkang sampun kersa amakili atur saking sedoyo para pinisepuh.

=============================PANUTUP========================

Ngancik acara ingkang salajengipun inggih peniko Panutup. Namung sakderengipun wekdal kula aturaken, kula minangka pranata adicara, mbok bilih salebetipun kula dherekaken adicara kirang trapsilo saha tumpangsunganggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Sumangga adicara puniko kita pungkasi kanthi atur Hamdallah sesarengan.

------------------------------------------------Alhamdulillah------------------------------------------

Wassalamualaikum Wr. Wb.

0 Comments

Posting Komentar

1. Berkomentarlah dengan sopan dan santun
2. komentar selalu dimoderasi
3. boleh meninggalkan link aktif dengan catatan berkomentar sesuai
dengan topik yang dibahas
4. semua komentar negatif seperti hoax, menyinggung, sara, pornografi, politik, dan hal negatif lain akan dihapus